ལག་རྩལ་བ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགུག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ།

2019-12-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཐེ་ཝན་གྱི་ས་ཁྲ།
ཐེ་ཝན་གྱི་ས་ཁྲ།
སྒྲིག་བཟོ།/google map

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཁ་ཤས་ནང་ཐེ་ཝན་ནས་དེང་དུས་ཚན་རིག་གློག་ཆས་སོགས་ལས་རིགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་སུ་འགུག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།