ལག་རྩལ་བ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགུག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ།


2019-12-13
Share
ཐེ་ཝན་གྱི་ས་ཁྲ། ཐེ་ཝན་གྱི་ས་ཁྲ།
སྒྲིག་བཟོ།/google map

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཁ་ཤས་ནང་ཐེ་ཝན་ནས་དེང་དུས་ཚན་རིག་གློག་ཆས་སོགས་ལས་རིགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་སུ་འགུག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།