རྒྱ་ནག་ནང་གི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་གནད་དོན།

2018-07-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་ནང་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྤུས་ཚད་མ་ལེན་ནས་ཁྲོམ་རྭར་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བ།
རྒྱ་ནག་ནང་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྤུས་ཚད་མ་ལེན་ནས་ཁྲོམ་རྭར་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎སྐབས་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་ནག་ནང་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྤུས་ཚད་མ་ལེན་ནས་ཁྲོམ་རྭར་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ལམ་ལུགས་ཆ་ཚང་རུས་བ་ཡིན་པའི་གནད་དོན་དེ་གསལ་པོ་བཏོན་ཡོད་ཅེས་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པས་བརྗོད་པ་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་དང་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོིགས་སྒྲིག་བྱས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

གསར་འགོད་པ་ཆོས་སྐྱིད་དང་འཆི་མེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།