ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་རྒྱ་ནག་ནང་ཧ་ཅང་མྱུར་པོའི་ངང་འགོས་ཁྱབ་ཕྱིན་པ།


2020-01-30
Share
ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་རྒྱ་ནག་ནང་ཧ་ཅང་མྱུར་པོའི་ངང་འགོས་ཁྱབ་ཕྱིན་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲུལ་བསྐྱེལ་གནམ་གྲུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཏོང་མཚམས་བཞག་གནང་བ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་ཀོ་རོ་ཎ་ཞེས་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པ་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་ཧ་ཅང་མྱུར་པོའི་ངང་འགོས་ཁྱབ་ཕྱིན་ནས་ནད་པ་དང་། རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་པའི་གྲངས་འབོར་འཕར་བཞིན་པར་སོང་། ཨ་རི་སོགས་ཀྱི་རང་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་རིང་ཛ་དྲག་མེད་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་མ་བསྐྱོད་ན་ལེགས་པ་ཡོད་པའི་སློབ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲུལ་བསྐྱེལ་གནམ་གྲུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཏོང་མཚམས་བཞག་གནང་བ་སོགས་ནད་ཡམས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཁ་སྐོང་ཞུས་པ་ཞིག་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།