རིགས་དམའ་བའི་མི་མང་ནང་པར་འགྱུར་འཆར།


2018-06-13
Share
རིགས་དམའ་བའི་མི་མང་ནང་པར་འགྱུར་འཆར། རྒྱ་གར་རིགས་དམའ་བའི་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ནང་པར་འགྱུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ།
ཌི་ཨེན་ཨེ་ཨིན་ཌི་ཡ།

༄༅༎གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་།རྒྱ་གར་གྱི་ཨོ་དི་ཤ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་Krushna Chandra Sagariaམཆོག་ཧིན་རྡུའི་ཆོས་ལུགས་ནས་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་སུ་འགྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད་རིང་མིན་རིགས་དམའ་བའི་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་ནང་པར་འགྱུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།