ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་གླུའི་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱ་འཆར།


2020-05-14
Share
ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་གླུའི་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱ་འཆར། ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་གླུའི་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་འཆར་གྱི་ལས་དོན།
ཨེ་པི།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་། ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་གླུའི་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་འཆར་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ཧོང་ཀོང་ནང་གནས་སྡོད་གནང་མཁན་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང།

གསར་འགོད་པ་དབྱངས་སྒྲོལ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།