རྒྱ་ནག་ནས་ཚོང་ལས་སྤོ་ཤུགས་བྱེད་མཁན་ལ་ས་ཆ་སྤྲད་འཆར།

2020-05-06
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་སྤོ་ཤུགས་བྱེད་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྟེན་གཞི་བྱེད་སའི་ས་གནས་ཁག་གོ་སྒྲིག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ།
རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་སྤོ་ཤུགས་བྱེད་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྟེན་གཞི་བྱེད་སའི་ས་གནས་ཁག་གོ་སྒྲིག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་སྤོ་ཤུགས་བྱེད་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྟེན་གཞི་བྱེད་སའི་ས་གནས་ཁག་གོ་སྒྲིག་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་ཕྲེང་རིང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།