རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས།

2019-04-05
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱོགས་འགལ་ཀོང་རེས་ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་སྐབས་པྲི་ཡང་ཀ་གཱན་དི་Priyanka Gandhi Vadra་མཆོག
རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱོགས་འགལ་ཀོང་རེས་ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་སྐབས་པྲི་ཡང་ཀ་གཱན་དི་Priyanka Gandhi Vadra་མཆོག
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱོགས་འགལ་ཀོང་རེས་ཚོགས་པས་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ། ཚོགས་པའི་སྲིད་བྱུས་བསྒྲགས་གཏམ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་དང་། སྲིད་བློན་Modi མཆོག་ནས་བྱང་ཤར་་Arunachal Padresh བཅས་པའི་མངའ་སྡེའི་ནང་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང་བར་ཕེབས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།