རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ས་མཚམས་འཐབ་རྩོད་བྱུང་བའི་རྒྱབ་ལྗོངས།

2020-06-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན།
ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན།
ཌེ་ལི་ཌི་ཕེནས།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ས་མཚམས་འཐབ་རྩོད་བྱུང་བའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཱ་ཙརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དབར་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།