ཡར་ལུང་གཙང་པོའི་ཆུ་མཛོད་ནས་ཆུ་ཤུགས་གློག་འདོན་བྱ་རྒྱུ།

2020-07-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཁུལ་ཡར་ལུང་གཙང་པོ་གཙོས་པའི་ཆུ་བོ་ཆེ་ཁག་སྟེ་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བཞིན་པ་དེས་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་ཆུ་རྒྱུག་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དོ་ཕོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཇི་ལྟར་བཟོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཁུལ་ཡར་ལུང་གཙང་པོ་གཙོས་པའི་ཆུ་བོ་ཆེ་ཁག་སྟེ་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བཞིན་པ་དེས་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་ཆུ་རྒྱུག་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དོ་ཕོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཇི་ལྟར་བཟོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར།
རོཡི་ཊརས།

ཐེངས་འདིའི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཟེར་བའི་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཡར་ལུང་གཙང་པོའི་ཐོག་ཆུ་མཛོད་གསར་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དེ་ད་ལོ་སྤྱི་ཟླ་༨པ་ནས་འགོ་བཙུག་ནས་ཆུ་ཤུགས་གློག་འདོན་བྱེད་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་བོད་ཀྱི་གཙང་ཆུའི་སྐོར་ཆེད་ལས་ཉམས་ཞིབ་པ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཉམས་ཞིབ་གནང་ནས་རྩོམ་བྲིས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཚེ་དབང་ནོིར་བུ་ལགས་ཀྱིས་དྲི་རྩད་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།