མཐའ་མཇུག་གསང་བ་ཞེས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་གྱི་དེབ།

2019-06-08
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྐབས་དེའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་བར་གྱི་དབང་ཆའི་རོལ་རྩེད་སྐོར་གྱི་གནས་སུན་འབྱིན་བྱས་ཡོད་པ།
སྐབས་དེའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་བར་གྱི་དབང་ཆའི་རོལ་རྩེད་སྐོར་གྱི་གནས་སུན་འབྱིན་བྱས་ཡོད་པ།
ནིའུ་སེན་ཅུ་རི་པརེས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་རང་དབང་གི་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཉེ་ཆར་ཧོང་ཀོང་ནང་ཡོད་པའི་དུས་རབས་གསར་བའི་པར་སྐྲུན་ཁང་ཞེས་བ་ནས་མཐའ་མཇུག་གསང་བ་ཞེས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་གྱི་དེབ་ཅིག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ནས་སྐབས་དེའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོའི་བར་གྱི་དབང་ཆའི་རོལ་རྩེད་སྐོར་གྱི་གནས་སུན་འབྱིན་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལྕགས་མོ་འཚོས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་བར་གསན་རོགས་གནོངས།།

གསར་འགོད་པ་ལྕགས་མོ་འཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།