རྒྱ་མི་གཞོན་སྐྱེས་གསུམ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ།

2016-12-01
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་མི་ཇིན་ཝུད་ཕིང་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ།
རྒྱ་མི་ཇིན་ཝུད་ཕིང་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ།
ཇིན་ཝུད་ཕིང་།

༄༅།    །ད་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཤེས་ཡོན་ཅན་གསུམ་ནས་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་ཁ་དང་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་མ་ཟད།    བཞུགས་སྒར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཤེས་རྟོགས་ཞུས་ཡོད་པས།    ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་དང་རྒྱ་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།