ང་ཚོའི་ཨེཔ་ཕབ་ལེན།

ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ཐོག་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་བརྙན་ཆས་ཕབ་ལེན་གནང་ཕྱོགས།
2012-11-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་རིམ་ཁག་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ཐོག་གསན་གཟིགས་གནང་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡོད། གུ་གལ་པལེ་ནས་ང་ཚོའི་ཨེཔ་ཕབ་ལེན་གནང་སྟངས།
Google Play ཐོག་ང་ཚོའི་ཁ་བྱང་  RFA Tibetan འཚོལ།

 

༢ དེ་རྗེས། Accept & download ལ་གནོན།

 

༣ ཕབ་ལེན་ཟིན་རྗེས། Open ལ་གནོན།

 

༤ དེ་ནས་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་གསན་ཐུབ།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།