hÝÅ-¼zÅ- 21 mP-Gż-ºGôh-¼P-hzP.¾-Zïm-±zÅü


2007.05.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

perry-link-200C.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 5 ±ïÅ- 1 ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-HÛ-ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-¼ñ-zm-¾Å-DÞPÅ-mP-GÛ-±ôGÅ-DP-ŸÛG-GÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-Vïh-ˆÛ-¼P-hzP-DP-hP-ü Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛ-MP-ÆÛP-¾Å-DP-GÛ-º²Ûm-BôP-¿Ëm-±ôGÅ-GZÛÅ-mÅ-hÝÅ-¼zÅ-ZÛ-ÁÝ-¯-GTÛG-qºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-mP-Gż-ºGôh-q¼-Zïm-±zÅ-ŸïÅ-qºÛ-JÀïP-zXôh-fôG-zIô-JÀïP-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-GmP-Ç+zÅ-Í-¼ÛºÛ-¤±m-ljm-Vï-zºÛ-qÛ-¼ÛmŇm-¤fô-ÇÀôz-DP-GÛ-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-¤DÅ-q-ÇÀôz-hqôm-Vïm-qô-qï-¼Û-¾ÛP-GÛÅ-M-mG-mP-GÛ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-fôG-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-‚ïh-mÅ-M-mG-GÛ-m-GŸôm-n¤Å-zôh-hP.ü »Þ-Gݼü fñ-¶mü Gm¤-Çkï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-ÇÀôz-yâG-GÛ-hôm-Aïm-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-GP-»P-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-„Àô-z¸P-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎