zôh-Ç+h-½ÀâP-ºyÛm-zôh-mP-wm-fôGÅ-Vïm-qô-»ôh-qü


2006-01-26
Share
Íï-Íïw-qÛü

{}ü üZï-V¼-Íï-Áï-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-zôh-Ç+h-Çkï-±m-HÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-fôG-zôh-mÅ-P-±ôºÛ-½ÀâP-ºyÛm-¾Å-¼Û¤-GÅm-¤Dm-ŸÛG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-uÛ-hP-¿ËG-hôm-zôh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-¤Eïm-dôGÅ-»ôP-Vïh-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-G®ôÅ-qºÛ-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-mP-»ôh-qºÛ-zôh-Ç+h-½ÀâP-ºyÛm-n¤Å-wm-fôGÅ-Vïm-qô-»ôh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-ºhÛ¼-¸Þ¼-ºhôm-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།