Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-z¼-¤ºÛ-ºôÅ-zÇkÝü


2006.11.07
tashi-dhondup-200b.jpg
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾-z¿e-ŸÛz-ˆÛ-¾ï-±m-mP-ü Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GÛ-z¼-¤ºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Iâz-ºƒÅ-Ç+ô¼-mÛºÞ-»ô¼;-mÅ-Í-¼ÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-zÅôh-m¤Å-hzP-ºhÝÅ-¾GÅ-hP.ü Ç~ôŇôm-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-GŸÝP-ŸzÅ-¸Þ¼-q-¾ô-;Û-±P-z=ÛÅ-hôm-Iâz-¾GÅ-GZÛÅ-hP-¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-z-;©-M-¤±ô-¾GÅ-hz¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 11 ±ïÅ- ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-HÛ-ZÛm-¤ô-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mP-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-GÅÞ¤-V-GTÛG-®¤-hP.ü ¤Pº-Çkï-DG-TÛG-GÛ-ÆÛh-BôP-ºôÅ-ºhï¤Å-GmP-MãºÛ-‚ïh-ÇKôºÛ-mP-¤Û-¤P-mÅ-ºôÅ-ºwïm-»ôh-TÛP.ü fïPÅ-ºhÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-ºfÞÅ-¤Û-¤P-z-fôz-¤Dm-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-hï¼-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-DP-mP-IôÅ-GŸÛ-Gbm-ºzïz-GmP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-hzP-V-ºfôz-ˆÛ-»ôh-q¼-zdïm-¤P-G®ô-±ôGÅ-q-hP-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-q-GZÛÅ-mÅ-¤Û-¤P-GÛ-ºôÅ-fôz-fzÅ-Vïh-ºzh-z¯ôm-ÁÝGÅ-Vï-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

us-2006-elections-200b.jpg
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü

Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-¿e-Iâz-hP-¾PÅ-xôGÅ-ˆÛ-Eh-q¼-Vïm-qô-»ôh-qÅ-fïPÅ-ºhÛºÛ-z¼-¤ºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-Gmh-ºGG-Vïm-qô-ŸÛG-bà-z¯Û-zŸÛm-»ôh-q¼-zdïm-±ôGÅ-q-GZÛÅ-mÅ-Gż-ÁôG-hP-ü z½‰m-ºyÛmü ½ÀâP-ºyÛmü hï-zŸÛm-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-fôG-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-Vïh-Í-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-¤P-qô-ºIô-Iôm-zbP-»ôh-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎