M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ü


2007.05.01

amnesty-china-report-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 4 ±ïÅ- 30 ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ô¼;-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»P-±ôGÅ-qÅ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-GÛ-ljm-fô-ŸÛG-uÛ-zOGÅ-GmP-zºÛ-mP-ü xÛ-¾ô- 2008 ¾ô¼-qï-TÛm-hÝ-º²¤-JÀÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-¤-º±ôGÅ-GôP-M-mG-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»¼-MÅ-ºIô-MãºÛ-¼ï-z-‚Å-»ôh-ˆP-hPôÅ-ºƒï¾-hÝ-M-mG-GŸÝP-mÅ-¤Û-¤P-GÛ-GŸÛ-¯ºÛ-fôz-fP-fôG-lôG-¼ô¾-Wï-Vï¼-GbôP-¤ÞÅ-ÅÞ-»Ûm-Gž-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-„Àô-z¸P-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎