hGï-ºhÝm-VôÅ-ºwï¾-HÛ-¤²h-n¤-JÀôG-z½‰mü


2006-01-25
Share
»Ûh-‚ãP-zºÛ-IÔ-qü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-mÝz-xôGÅ-¤Pº-Çkï-»Þ-/×-ŸïÅ-qºÛ-M¾-Å-Åô¾-¾ï;-ÅÛ-‡ÛºÛ-mP-±ôGÅ-qºÛ- Åm-^ïm¸-wô-¾Û¤-wïÅ-‡Û-¶¾-¾¤- M¾-uÛºÛ-JÀôG-z½‰m-hÝÅ-Çeôm-Ç+zÅ-ÅÞh-ÅÛ-JÀôG-z½‰m-z¸ô-Cæm-¤Dm-¾Þ;-Áï^-¾¼-¾GÅ-ˆÛÅ-zCæm-qºÛ- ¤DÅ-hzP-Í-¤hô-hGï-ºhÝm-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-Ç+ô¼-HÛ-JÀôG-z½‰m-ŸÛG-G¸ÛGÅ-ºzÞ¾-ŸÝÅ-»ôh-q-hïºÛ-Ç+ô¼-JÀôG-z½‰m-z¸ô-Cæm-q¼-ÇÀôz-Çeôm-GmP-¤Dm-¯ô¤-q-qô-ºW¤-h‚PÅ-mô¼-zÞ-¾GÅ-ÅÞ-¿Ëàm-Iâz-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།