z=Ûm-XïÅ-im-HÛ-GÅô¾-Çeômü


2006.12.31
atpd-honors-hp-cm-200.jpg
q¼-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü ºi-q¼-hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞm-¿Ëm-DP-mÅ- ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm- ¶Û¼-Ç~-i-ÅÛRË- ¤VôG-GÛÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-¾-¼ôGÅ-Bô¼-z=Ûm-Vïm-qô-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-XïÅ-im-HÛ-Vïh-zÇSGÅ-GÅô¾-Çeôm-ŸÛG-¾-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-hôm-¿e¼- ¶Û¼-Ç~-i-ÅÛRË- Ç+Ý-ZÛh-wïzÅ-zŸÝGÅ-GmP-z-¤-¸h-¤Pº-ÇkïºÛ-º²Ûm-BôP-¿Ëm-DP-GÛ-xG-ºƒï¾-ºGº-ÁÅ-ÁÛG-ˆP-¿Ëm-MÅ-wïzÅ-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-GÅô¾-Çeôm-¤²h-ÇKôºÛ-ż-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¤IÛm-±z-q-;©-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-hP-¤IÛm-±z-Ç+Ý-GŸôm-M-¼Û-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-¤²h-ÇKôºÛ-ż- ¶Û¼-Ç~-i-ÅÛRË- »ÛÅ- h-wm-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-ÁÝGÅ-Vï-GmP-z¼-ljÛP-fG-q-mÅ-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-Ç+Ý-ŸzÅ-¶Û¼-Ç~-i-ÅÛRË-»ÛÅ-ˆP- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-¼Ûm-qô-¤VôG-mÛ-h;ôm-¤VôG-GÛ-Ç+ݺÛ-Pô-zô-¿e-zÞ-¤±ôm-q-®¤-hÝ-¤-¸h-M-G¼-hP-zôh-GZÛÅ-ˆÛ-¤Û-h¤PÅ-±ôºÛ-hz¼-¤²º-¤fÞm-HÛ-ºƒï¾-z-WÛ-ÆÛh-z¼-hÝ-zdm-qºÛ-dïm-ºƒï¾-z¸P-qô-ŸÛG-ˆP-¼ïh-TïÅ-qºÛ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་༧ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎