ºz¼-¤ºÛ-mP-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾ü


2007.09.26

myanmar-monks-protests-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-ºz¼-¤ºÛ-mP-lô-Çoݤ-ÅôGÅ-ˆÛ-¼Ûm-GôP-Vïm-qô¼-ºw¼-zºÛ-Aïm-HÛÅ-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-¤Û-¤P-mÅ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-TÛP-ü ZÛm-ÁÅ-ÇSôm-»Þ¾-hïºÛ-mP-GÛ-hGï-ºhÝm-q-FÛ-yG-D-ÁÅ-mÅ-M¾-Å-»P-Gôm-mP-Pô-Lô¾-Fô¤-Ç+ô¼-‚ïh-Ç+zÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-mÅ-Pô-Lô¾-¤±¤Å-ºWôG-GÛ-Vïh-iG-Gmôm-‚-MãºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

myanmar-monks-protests-200b.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}üüºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚ïh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-ºz¼-¤ºÛ-mP-hGï-ºhÝm-qÅ-G®ô-FÛh-GmP-zºÛ-Åï¼-B-¤Û-¤P-ÇeôP-yG-¤P-qôÅ-GŸÝP-¾-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎