Dï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-&GôP-Å-¤VôG-hz¼-¤W¾-ºyh-GmP-ºV¼ü


2007.10.03
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G

&G

canadian-pm-harper-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü ü¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 17 ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Í-¼ÛºÛ-dGÅ-¤-Vï-ÁôÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-Iâz-XïÅ-±ïÅ- 29 ZÛm-Dï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-Å·Û-wïm-ȼ-q¼-¤VôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Pô-Lô¾-¾-¤-¿eôÅ-q¼- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-Ç+ô¼-Dï-m-^ºÛ-IôP-Eï¼-‡ô-¼ôm-‡ôºÛ-Å-GmÅ-zôh-¤ÛºÛ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-mô¼-zÞ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎