zÇem-h¼-¾GÅ-ˆÛ-Vïh-zÇSô-Ǩômü


2007.06.15

tendar-la-200.gif
q¼-hzP-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôG-DP.ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¾ô- 1986 ¾ô-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ŸzÅ-ŸÝ-GmP-¥ôP-z-hP.ü Zï-zºÛ-V¼-mÛºÞ-»ô¼;-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-GÛ-iâP-Vïü z®m-‚ô¾-mP-GÛ-»ÛG-zNå¼-z-n¤Å-ˆÛ-¤ÛG-hqï-¿e-zÞ¼-Hã¼-q-Ç+Ý-ŸzÅ-zÇem-h¼-¾GÅ-h¤-q-ºhÛ-ZÛh-Zï-V¼-xÛ-¹- 6 ±ïÅ- 9 ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-¤ï-^Û-Åm-hÝ-»Þm-¼ÛP-mh-¤m¼-ºôG-Ç+Ý-±ï-¤-¸Ûm-q¼-Hã¼-zºÛ-»Ûh-BôºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-XïÅ-z®m-‚ô¾-GŸÝP-¤P-¥-Pm-GÝÅ-zbàh-ŸÝÅ-»ôh-q-hP.ü hï-¼ÛP-xÛ-±ïÅ- 15 ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-GÝP-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-źÛ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qÅ-zÇSô-Ǩôm-GÅô¾-ºhïzÅ-ÁÛG-Gô-OÛG-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎