¤Û-Lôh-¤±ôºÛ-Vß-¼G-¾Å-GŸÛ-xÛ¼-ºfïmü


2006.11.09
migoe-tso-200.gif
q¼-hzP-zôh-hôm-iP-zhïm-¿eï-GmÅ-DP-ü

{}ü üzôh-Á¼-xôGÅ-D¤Å-h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-zôh-¤Û-±ôÅ-¯-Vï¼-¯ÛÅ-»Þ¾- ¤Û-Lôh-¤±ôºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Vß-¼G-hP-JÀôG-DP-º²âGÅ-Cæm-‚-MãºÛ-¾Å-ºV¼-hï¼-M¾-uÛºÛ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-±ôGÅ-q-DG-mÅ-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-q¼-zdïm-h-V-¾Å-GŸÛ-hï-xÛ¼-ºfïm-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¤Û-Lôh-¤±ôºÛ-fôG-GÛ-Vß-¼G-GÛ-¾Å-ºV¼-fôG-¾ô-¤P-¼ÛP-ŸÛz-ºWâG-GmP-¤Dmü Í-¼ÛºÛ-Dï-¾Û-wô¼-mÛ-»-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ- zôh-hôm-iP-zhïm-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-¸Þ¼-q-z=ÛÅ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎