zôh-Á¼-¤±ô-ÇSôm-DÞ¾-hÝ-‚-mh-Ez-Gh¾-xÛm-qºÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-±ß¾ü


2005.05.23
CHINA_BIRD_FLU_CHICKEN_200.thumb.jpeg
2005ü2ü23 ¾ÛP-Ÿ-Fô¤-HÛ-‚ü Íï-Íïw-qÛü

{}ü ü¤±ô-ÇSôm-ŸÛP-Vïm-DÞ¾-HÛ-hÝÅ-zÇeàm-GmÅ-Çtô-‚ïh-¤Dm-HÛ-‚-¼ÛGÅ-DG-TÛG-¾-‚-mh-wôG-Çeï-ÁÛ-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-zºÛ-XïÅü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤±ô-ÇSôm-ŸÛP-Vïm-mP-²-iG-GÛ-‚-mh-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-mÅü EÛ¤-±P-Åô-ÅôºÛ-mP-»ôh-qºÛ-‚-‚ÛºÞ-±ô¼-ÇSôm-ºGôG-GÛ-Ǩm-hI¤-Mã-hP-ºƒï¾ü ¤Û-n¤Å-¾-EÛ¤-‚-hP-ºƒï¾-z-‚-Mã-¤ïh-qºÛ-²-iG-GÛ-Zïm-zl-»P-zbP-»ôh-q-¼ïhü GôP-zXôh-ˆÛ-²-iG-Zïm-zl-hï-zŸÛm-M-mG-Åô-m¤-¾Å-DP-GÛÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-¤±ô-ÇSôm-ŸÛP-Vïm-mP-hÝÅ-zÇeàm-GmÅ-Çtô-‚ïh-¤Dm-‚-¼ÛGÅ-¾- ÍïT-w×»Ûw-Íïm-¶m- ŸïÅ-qºÛ-‚-mh-¼ÛGÅ-wôG-mÅ-ÁÛ-zºÛ-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-qºÛ-XïÅ-zbP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP.ü hÝÅ-zÇeàm-GmÅ-Çtô-‚ïh-¤Dm-HÛ-‚-¼ÛGÅ-hï-±ô¼-wôG-qºÛ-mh-GŸÛ-hï-¼ÛGÅ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-DÞ¾-TÛG-mP-hïP-Ç+zÅ-‚-mh-hï-¼ÛGÅ-EzÅ-Gh¾-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-hï-±ô-hP-GTÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-ŸÛP.ü ‚-mh-hï-¼ÛGÅ-ˆÛ-mh-hÝÅ-ÁÝGÅ-Vïm-qô-»ôh-q¼-zdïm-¤Û-¾-»P-mh-¼ÛGÅ-hï-¼ÛGÅ-hï-ºGô-MãºÛ-Zïm-±zÅ-Vïm-qô-»ôh-q-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-Mãh-¾¤-HÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-mP-ºDôh-»ôh-ºhÝG M-mG-Åô-m¤-¾Å-DP-GÛÅ-‚-mh-hï-¼ÛGÅ-EÛ¤-‚ºÛ-Fôh-Ez-Gh¾-¤Û-ºIô-zºÛ-Vïh-hÝÅ-zÇeàm-GmÅ-Çtô-‚ïh-¤Dm-HÛ-‚-¼ÛGÅ-hï-±ôºÛ-fôG-¤Þ-¤fÞh-mÅ-dGÅ-hrh-‚-Mã-hP-ºƒï¾-M-mG-¤Û-h¤PÅ-±ôÅ-ˆP-M-mG-mP-Gż-hÝ-fôm-qºÛ-‚h-mh-hïºÛ-fôG-hô-ÇoP-‚h-hGôÅ-qºÛ-²-iG-GÛ-z;º-Ez-zbP-»ôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎