zôh-¼Û^-±ôP-q¼-h;º-P¾-ºyh-qü


2007.03.28

{}ü üZï-V¼-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-ż-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-M-mG-M¾-uÛºÛ-¤Dº-ºIâ¾-¤-@P-±h-»ôh-;ÝP-ÅÛºÛ-zôh-¿YôPÅ-»m-¾G-;ÝP-ÅÛ-mÅ-zôh-mG-Vß-hP-Í-¤hô-Å-DÞ¾-HÛ-zôh-¼ÛGÅ-±ôP-qºÛ-h‚¼-¯-hGÝm-ºzÞºÛ-¼Ûm-GôP-¤-hPÞ¾-xÛ¼-vôh-¤-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-Ç+zÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-ŸÝ-GbàGÅ-‚Å-XïÅ-h;º-½‰ôGÅ-hï¼-fG-GTôh-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zTº-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎