zôh-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-GmÅ-ÇePÅü


2007.04.26

gyari-chrc-briefing07-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü

{}ü üxÛ-¹- 4 ±ïÅ- 25 ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾Å-hôm-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-±ïÅ-hP-ÇezÅ-zÇeàm-HÛÅ-zôh-mP-GÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-Gmh-hôm-fh-GÅm-ŸÛz-TÛG-Ç+ôP-±ôGÅ-GmP-Ç+zÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-Í-¼ÛºÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-¤VôG-mÅ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-Gž-zÁh-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Ç+¾-¿km-„Àô-IôÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎