»ï-ÁݺÛ-Çeôm-qºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼ü


2007.12.14

chinese-xmas-toys-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 12 ±ïÅ- 25 ZÛm-mÝz-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-hP-ü »ï-ÁݺÛ-VôÅ-hh-q-±ôÅ-»ï-ÁݺÛ-zÇeôm-qºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ZÛm-¤ôºÛ-Vïh-¤Û-¤P-±ôÅ-I-OÛG-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàmü hïP-Ç+zÅ-»ï-ÁݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ZÛm-¤ôºÛ-¤²ïÅ-Mm-¼ÛGÅ-TÛG-M-mG-mP-z¸ô-¤ÛºÛ-¤fÞm-Aïm-hP-GmÅ-ÇePÅ-Ÿm-qºÛ-ºôG-z¸ôÅ-q-hP.ü hPôÅ-¸ôG-¤P-qô¼-Ÿ-Zï-ÅôGÅ-¤ÛºÛ-ºyôh-zÇeïm-¾-Gmôh-º±ï-Vï-zºÛ-hÝG-µÅ-Æï-¿Ëh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎