zôh-¤Û¼-xÛ-Bôh-¾G-ºEï¼-vôh-xô^ü


2006.12.15
kalon-tenpa-tsering-200.jpg
q¼-hzP-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü

{}ü üZï-V¼-M-G¼-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-Çtï¾-zºÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-ÈÛm-hÝÇeØm-/»Û¤Å-ŸïÅ-qºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-fôm-q¼-GŸÛGÅ-m-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 12 ±ïÅ- 31 mÅ-z®m-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-±ô¼-xÛ-Bôh-¾G-ºEï¼-vôh-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-mP-hôm-hPôÅ-ºƒï¾-WÛ-»Ûm-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ï-¾GÅ-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-xÛ-iÛ¾-z;º-„Àôm-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¤VôG-¾-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-xÛ-¾ô- 2007 mÅ-z¸ÞP-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-zMãh-M-G¼-¾-z®m-‚ô¾-hÝ-º‚ô¼-zºÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-Fôh-M-G¼-GŸÝP-GÛ-xÛ-Bôh-¾G-ºEï¼-z¸ô-xôGÅ-fôG-ºHã¼-z-TßP-¸h-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-DG-TÛG-¿Ëm-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎