Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ô^-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-w¼ïR+-¶â¾w-¾-z=Ûm-XïÅ-im-ŸÝÅ-qü


2006.10.17
frank-wolf-gyari-200.jpg
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-mP-¶¼-WÛ-mÛ-»-¤Pº-ÇkïºÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ-w¼ïR+-¶â¾w-¾GÅ-mÅ-¤Û-¾ô- 25 ¼ÛP-º²¤-JÀÛP-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-h;º-P¾-»ôh-qºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-xG-¾Å-¿Ëôh-¤ïh-GmP-z¼-z=Ûm-XïÅ-im-ŸÝ-Vïh-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-ˆÛ-±ôGÅ-DP-mP-hÝ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-GmP-z-hP.ü &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-z;º-¸Þ¼-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-¤VôG-hP-Í-¼ÛºÛ-M¾-źÛ-DÞ¾-HÛ-zôh-¼ÛGÅ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-ŸzÅ-¿Ëàm-Iâz-¾GÅ-mÅ-zôh-¤Û-¤P-GÛ-±z-ŸÝÅ-bï-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-;©-M-¤±ô-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎