zôh-MºÛ-ºƒï¾-¤ô¾-fôG-GÅm-ŸÛzü


2007.03.13

tibet-hearing-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 3 ±ïÅ- 13 ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ÇS-iô-Vß-±ôh- 10 fôG-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-hôm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-¼ï-z¼m-±ôGÅ-DP-mP. zôh-MºÛ-ºƒï¾-¤ô¾-HÛ-GmÅ-zz-Ç+ô¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅm-ŸÛz-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-ºhÝ-Ç+ôP-GmP-zºÛ-fôG- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-iâP-Vï-¾Å-¼ôGÅ-hP-zôh-hôm-ºƒï¾-¤fÞh-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-¿U¤-qô-¾-hô-z¼Û-»mÅ;Û-hP-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-z;º-¸Þ¼-M-¼Û-„Àôô-IôÅ-M¾-¤±m-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-ü »P-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-ljm-IGÅ-Tm-Ç+Ý-ŸzÅ-¼ï-V¼^-GÛ»¼-zTÅ-ˆÛÅ-zôh-MºÛ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-zºÛ-GmÅ-zz-hP-h-¿eºÛ-Ç+zÅ-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-GmÅ-¾ÞGÅ-Gž-zÁh-GmP-ÅôP.ü GÅm-ŸÛz-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-iÛ-z-iÛ-¾m-hÝÅ-±ôh-Ç+zÅ-zôh-MºÛ-ºƒï¾-¤ô¾-uÛ-hP.ü Ÿô¼-ºyôÅ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-hP-Í-¼ÛºÛ-MP-zÆÛP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GZÛÅ-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-‚ãP-»ôh-q-¤-¸hü GÅm-ŸÛz-¿Ëm-±ôGÅ-Iâz-¤±¤Å-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-GmP-Ç+zÅ- ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Vïh-GZï¼-Gż-ºGôh-qÅ- IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-hôm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-ŸzÅ-‡ô¤-¾ïm-‡ôÅ-¤VôG-¾-zôh-Ç+h-ˆÛ-½ÀâP-ºyÛm-¾Å-¼Û¤-GZÛÅ-qô¼-ºGôG-Aïm-»ôP-Mã-¤Ûm-qºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-fÞz-ˆÛ-»ôh-¤ïh-z;º-ºiÛ-ŸÝ-Ç+zÅ- Ç+Ý-ŸzÅ-‡ô¤-¾ïm-‡ôÅ-¤VôG-mÅ- Í-¼ÛºÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-GZÛÅ-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-n¤-q-±ôÅ-MP-zÆÛP-¾Å-ºV¼-¾-h-»ôh-zŸÛm-¤-hPÞ¾-¼ôGÅ-¼¤-¤Þ-¤fÞh-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-z-h-GÛm- Eïh-±ôÅ-GÅm-ÅôP-z-ŸïÅ-¾m-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎