&G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-ºWô¼-^ïm-mP-zBPÅ-qºÛ-¤²h-ºyÛmü


2005.05.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G &G

dalai-lama-jordan-200.jpg
{}ü ühˆÛ¾-Á¼-D-VïºÛ-M¾-Dz-ºWô¼-^ïm-HÛ-M¾-qô-Íz-hÝ-¾-GZÛÅ-qÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-z-zbz-q-zŸÛm-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-ü mô-Ç~ï¾-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dmü hï-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-hzÞ-FÛh-hP-¤DÅ-hzP-DG-TÛG-»Þ¾-hï¼-wïzÅ-Ç+zÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-¤²h-ºyÛm-Ç+ô¼-Ç+ݺÛ-GÅÞP-zNå¼-Ç+Ý-ŸzÅ-fÞz-zÇem-¢Ûm-q-¾GÅ-ÅÞ-ºhÛ-GºÛ-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-±ï-zdm-n¤-M¾-¾GÅ-mÅ-Ÿ¾-q¼-fôG-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་ན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནག་ཉེས་ཕོག་སྲིད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎