2008 qï-TÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¾-Pô-Lô¾ü


2007.05.09

sft-reception-200.gif
q¼-hzP-M¾-źÛ-zôh-¼Û^-±ô^-qü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ô¼;-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ-Zï-V¼-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-HÛ-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-DÞ¾-hÝ-M-mG-mP-xÛ-¾ô- 2008 ¾ô¼-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-º±ôGÅ-Mã¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-n¤Å-M-mG-GÛ-Zïm-dôGÅ-qÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-mÅ-ZÛm-GZÛÅ-XïÅ-ÅÞ-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-q-¼ïhü D-Å-xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 8 ZÛm-GÝP-Pô-Lô¾-z-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-zÇem-º²Ûm-lô-Xï-hP-z=Å-¤fôP-¿Ë-Oôm-GZÛÅ-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-wïzÅ-Ç+zÅ-M¾-źÛ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-zôh-¼ÛGÅ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qÅ-wïzÅ-zÅÞ-¸z-MÅ-ŸÝÅ-q-hP.ü hq¾-º‚ô¼-ºhÝ-ºGôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-ˆP-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎