zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼ü


2007.02.22

delhi-samyeling-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üZï-V¼-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-mÅ-M¾-Å-»¼-MÅ-GbP-MãºÛ-¾Å-ºV¼-¿e¼-¿kÛ-¾Û-zŤ-»Å-JÀÛP-hP-ü ¾-hÐGÅ-zÞjË-jË-¼¤-Å-¾-ÅôGÅ-Å-GmÅ-DG-TÛG-¯-Gbô¼-GbôP-hGôÅ-qºÛ-z;º-M-zbP-z-GŸÛ¼-z¸ÞP-Å-GmÅ-hï-hG-GÛ-Çkôh-DP-ÅôGÅ-y¾-hÝ-Gbô¼-zÁÛG-GbôP-hGôÅ-qºÛ-z;º-M-zbP-»ôh-q-hP.ü zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-zM-hqôm-¼ÛG-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-hP.ü uÛ-ºfÞÅ-Í-®$-»ï-ÁïÅ-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-FÛ¤Å-ÅÞ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-Gbô¼-zÁÛG-¤Û-»ôP-zºÛ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎