Íï-¤ô-¼Û-zôh-ˆÛ-zhÝm-yG-zÆâP-z¯Ûü


2007.03.27

emory-tibet-week-200.gif
q¼-hzP-Íï-¤ô-¼Û-¤fô-ÇÀôzü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-¿Ëô-Á¼-¤Pº-Çkï-Wô¼-WÛ-»ºÛ-mP-hÝ-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-Íï-¤ô-¼Û-VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-Íï-¤ô-¼Û-hP-zôh-ˆÛ-¤fÞm-±ôGÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-zhÝm-yG-TïÅ-qºÛ-zôh-ˆÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-GôP-Çtï¾-GbôP-zºÛ-hÝÅ-Çeôm-ÆâP-z¯Û-GmP-»ôh-q-hïºÛ-Ç+ô¼-¿Ëàm-Iâz-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-„Àô-JÀÛP-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-hP-ü Íï-¤ô-¼Û¼-mP-VôÅ-ˆÛ-ÇÀôz-hqôm-hGï-zÁïÅ-„Àô-z¸P-zÇem-º²Ûm-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎