zôh-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-Å-Fü


2007.12.18
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

fot-tibet-map-200.gif
q¼-hzP-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qü

{}ü üM-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-¤Þ¤-z»Û-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-M¾-uÛºÛ-Å-F-ŸÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-ºGô-º‚ïh-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-zÇem-º²Ûm-z¯ôm-ºIâÅ-¾GÅ-hP-ü Å-F-hzÞ-º‚ïh-GmP-¤Dm-l-Å-zôh-ˆÛ-hqï-¤²ôh-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-hGï-zÁïÅ-¿ËG-lô-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎