qa-Vïm-JÀôh-h=ô¾-Vïh-ˆÛ-@P-ºDô¼-Ç+ô¼-zBôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾü


2005.04.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

chiga150l.jpg
{}ü üxÛ-¾ô- 1995 ¾ô¼-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-qa-Vïm-Ç+Ý-GôP-¤ºÛ-»P-ÆÛh-hÝ-PôÅ-º²Ûm-¤²h-qºÛ-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚Å-bï-¤Û-¾ô-zTß-ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-bï-VßP-ÆÛh-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-z®ôm-DP-¾Å-JÀôh-h=ô¾-Vïh-hÝ-@P-ºDô¼-Ç+ô¼-zBôh-¶-ÁÛP-=ôm-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-mÅ-ZÛm-GZÛÅ-¤ºÛ-ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-Á¼-xôGÅ-ˆÛ-¤Pº-Çkï-¤ï-¼Û-¾ïm^-mP-ÇÀïzÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP- fïPÅ-ºhÛºÛ-@P-ºDô¼-Ç+ô¼-zBôh-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-BÛh-hGº-¾GÅ-¾Å-ºGݾ-hï-¿e-zÞºÛ-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-zÞh-¤ïh-fôG-¤-hï-»Ûm-q-hP-DôP-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-ŸÝGÅ-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-WÛ-»Ûm-Ç+ô¼-zÅôh-m¤Å-¿Ë-¤ô-¾GÅ-ˆÛÅ-@P-ºDô¼-z-DG-TÛG-¾-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

free-panchen-bike-rally2.jpg
{}ü üxÛ-¾ô- 2005 ¹-z- 4 ±ïÅ- 20 ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛ-z®ôm-DP-mP-»ôh-qºÛ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-JÀôh-h=ô¾-hGôÅ-qºÛ-Pô-Lô¾-hP- Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-¤P-h¤PÅ-Fôh-zôh-hôm-Gô-dôGÅ-Çtï¾-qºÛ-Vïh-hÝ-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=m-mÅ-IôP-Eï¼-Vïm-qô-mÛºÞ-»ô¼;-z¼-MP-fG-¤ï-¾Û- 280 ®¤-¼ÛP-@P-ºDô¼-Ç+ô¼-zBôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºV¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºhÛ-GºÛ-Gż-ºGôh-q-zÅôh-m¤Å-¿Ë-¤ô-¾GÅ-mÅ-¾Å-ºGݾ-Gô-OÛG-ŸÝ-¤Dm-hGï-ºhÝm-M-¤±ô-¾GÅ-ÅÞ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎