ïm-VßP-ÆÛh-Vïh-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾü


2005.05.17
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&qa-V &qa-V

panchen-vigil-nepal-150.jpg
{}ü üz¾-»Þ¾-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-M-mG-GŸÝP-GÛ-z®ôm-ºWâG-ŸÝÅ-bï-¤Û-¾ô-zTß-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-ÆâP-¯Û-ŸÝ-Mã-hP-ü qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-M-mG-GÛ-z®ôm-ºôG-GP-¤HôGÅ-JÀôh-ºIô¾-»ôP-fzÅ-¾-h¤ÛGÅ-mÅ-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-ŸÛG-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-ÁÙÇœÚÛ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

{}ü üxÛ-¾ô- 2005 ¹-z- 5 ±ïÅ- 17 ZÛm-»ô-¼ôz-M¾-Dz-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-M¾-Å-Ç~ï¼-¾Ûm-mP-zôh-¤Û-hP.ü zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-mÅ-qa-Vïm-VßP-ÆÛh-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z®m-z¸ÞP-ŸÝÅ-XïÅ-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-bï-¤Û-¾ô-zTß-ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ô-im-GÅô-ŸÝÅ-q-hP.ü qa-Vïm-Ç+Ý-yïP-zTß-GTÛG-q-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-y¾-hÝ-JÀôh-ºIô¾-hGôÅ-qºÛ-Vïh-¾Å-ºGݾ-Ço-¤P-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-ˆÛÅ-Ç~ï¼-¾Ûm-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 17 ZÛm-qa-Vïm-VßP-ÆÛh-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-M-mG-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-ŸÝÅ-bï-¾ô-Pô-zTß-ºDô¼-HÛ-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼ü M-G¼-‚P-xôGÅ-^ï-¼-^Ým-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Å-GmÅ-M-G¼-zºÛ-Mz-Bô¼-ºôG- ¤¼-¤ï-Fô¤-Ç+ô¼-ŸÛG-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-^ï-¼-^Ým-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-±ï-¼ÛP-h‚PÅ-º²ô¤Å-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

{}ü üM-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ç~ï-¾-;Ý-qÛ¼-»ôh-qºÛ-z=ÛÅ-¿Ëàm-qô-hGôm-q-mÅ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-M-GŸÝP-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-ŸÝÅ-bï-¾ô-zTß-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ô¼-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¤HôGÅ-¥ã¼-JÀôh-ºIô¾-»ôP-Vïh-Ÿ¾-ºhôm-GÅô¾-ºhïzÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

{}ü üxô-¾ô- 1995 ¾ô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-qa-Vïm-Ç+Ý-GôP-qºÛ-»P-ÆÛh-ºFâ¾-ƒ¾-hÝ-PôÅ-º²Ûm-GmP-z-hGÝP-¾ô-iâG-¾-wïzÅ-qºÛ-VßP-ÆÛh-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-ŸÝÅ-bï-¤Û-¾ô-zTß-ÉÛ¾-qô-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ô-im-GÅô-ŸÝ-Vïh-º²¤-JÀÛP-Å-xôGÅ-GP-ż-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-hP-ü zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅü hï-zŸÛm-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-mÅ-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-GmP-ºV¼-»ôh-q-hP.ü hï-zŸÛm-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Û-¤Û-fÞz-±ï-GmÅ-ºyÛm-iÔ-zºÛ-fôG-GÛ-¤¼-¤ï-V-ºi-z-ŸÛG-hzÞ¾-MãºÛ-V-Aïm-zCæm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-zÅôh-m¤Å-¿Ë-¤ô-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zTº-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎