½ÀâP-ºyÛm-HÛ-ºIô-Iôm-zB¼-GÅôü


2007.06.05

lowey-wolf-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-º²Ûm-BôP-mÅ-xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-ºIô-Iôm-¤-¯ÛÅ-ºV¼-GŸÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-±ôh-hqG-±ôGÅ-VßP-¾-wÞ¾-zºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-½ÀâP-ºyÛm-hP-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-HÛ-¾ô-¼ïºÛ-ºIô-Iôm-¾-GTôG-ºyÛºÛ-ºV¼-GŸÛ-ºDôh-»ôh-q-hï-hï-¼ÛP-xÛ-¹- 6 ±ïÅ- 4 ZÛm-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤Å-Í-¼ÛºÛ-½ÀâP-ºyÛm-DP-hP.ü Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-zôh-Ç+h-Çkï-±m-GZÛÅ-¾-GTôG-V-GP-»P-¤ïh-q¼-ºIô-Iôm-V-±P-zB¼-GÅô-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-±ï-zdm-n¤-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎