zôh-M-ºƒï¾-¤ô¾-fôG-GÅm-ŸÛzü


2007.02.20

paula-dobriansky-200.jpg
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-xÛ-¹- 3 qºÛ-mP-zôh-M-ºƒï¾-¤ô¾-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-GÅm-ŸÛz-GmP-ºV¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP-ü GÅm-ŸÛz-fôG-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛ-zôh-hôm-ºƒï¾-¤fÞh-Ç+Ý-±z-¿U¤-qô-¾-hô-zÛ-¼Û-»mÅ;Û-¤VôG-hP.ü &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-VôG hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-JÀôG-z½‰m-ºFz-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ-¼Û-V¼^-Gï¼-¾GÅ-zTÅ-ÅÞ-Ghm-ºiïm-wÞ¾-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-zÅôh-m¤Å-¿Ë-¤ô-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅü GÅm-ŸÛz-fôG-zT¼-¤Dm-hP-hÝÅ-±ôh-ÅôGÅ-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-xÛÅ-ÅÞ-GÅm-HÛ-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎