ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-lôG-¼ô¾ü


2007.12.12

hu-jintao-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-h‚Ûm-»Þ¾-mP-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ZÛm-¤ô¼ü zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-lôG-¼ô¾-GbôP-¤Dm-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-G®ôÅ-qºÛ-¤Û-Ço-GÅÞ¤-¾-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÇkÝG-ÁôÅ-ˆÛ-dGÅ-f¤-vh-hï-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-h‚Ûm-»Þ¾-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-hI-¿Ë-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎