M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP.ü


2007.04.04

brussels-palace-200b.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=Ûm-hÝ-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-ÁÛG-zï¾-W¤-HÛ-M¾-Å-z¼×-Åï¾Å-mP-hPôÅ-ÅÞ-hzÞ-º‚ïh-GmP-z-zMãh-»ô-¼ôz-mP-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-Mã¼-wm-fôGÅ-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-ÅÞ-»ô-¼ôz-M¾-uÛºô-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-±ï-¼ÛP-‚¤Å-q-¾GÅ-mÅ-Pô-vôh-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎