zôh-hôm-ºfz-¯ôh-q-¿ËG-q-±ï-¼ÛP.ü


2006.11.29
activist-lhakpa-tsering-200.jpg

{}ü üZï-V¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-fºô-M-G¼-mP-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Ç+zÅ-zôh-¼ÛGÅ-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-Çtï¾-»ôh-TÛP.ü M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ç~ïP-¾ô¼-IôP-Eï¼-HÛ-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-IôP-Eï¼-¤Þ¤-Ç~»Û-mP-Èà-TÛm-fºô¼-Pô-Lô¾-Vïh-hÝ-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-zbP-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-hP-DôP-GÛ-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-mÅ-DôP-¾-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎