¿Ë-źÛ-mP-GÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zü


2006.09.28
chinese-internet-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üÁÛm-ÈÑ-Gż-DP-mÅ-xÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 9 ±ïÅ- 28 ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-mü ¿Ë-Å-IôP-Eï¼-HÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-zhï-ºWGÅ-¾-hô-h¤-‚-Mã¼-ÁÝGÅ-Gmôm-MG-qºÛ-Vïh-hÝ- M-VïºÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-¤fÞm-HÛ-hzP-V¼-ºGm-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü GmÅ-ºyÛm-i-PôÅ-V-ºyÛm-HÛ-M¾-uÛºÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-zhï-ºWGÅ-hô-h¤-‚-fzÅü ¸ï¼-z-hP-=âP-ÈÑ-¤Û-h¤PÅ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-V-ºyÛm-¤-¾G-GÛ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-ˆÛ-FÛ¤Å-Æô¾ü hï-zŸÛmü uÛ-zhï-¾Å-‚ïh-qÅ-ºƒï¾-»ôh-M¾-uÛºÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-V-ºyÛm-HÛ-¤-¾G-¾-fô-ºGôh-ljm-ÅïP-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-zl-fôü ¸ï¼-z-ÅôGÅ-ºƒï¾-»ôh-zTº-FÛ¤Å-hP-FÛ¤Å-Æô¾-GŸÛ¼-z¸ÞP-mÅü ¿Ë-Å-IôP-Eï¼-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-D-‚P-hï-hG-fô-ºGôh-‚-hGôÅ-q¼-fG-GTôh-‚Å-»ôh-q-hP-ü ¾Å-DÞPÅ-Åô-Åô¼-zl-fô-hï-º‚ô¼-zºÛ-XïÅ-¾¤-ÅïP-IôP-Eï¼-uÛ-zhï-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-hô-h¤-¼Þ-DG-¾-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-mÅ-fô-ºGôh-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-¿Ë-Å-IôP-Eï¼-uÛ-zhï-¾Å-DÞPÅ-mÅ-z;º-zbP-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎