Í-¤¼-¶-bÛ¼-ºyôh-zÇeïm-HÛ-h;º-P¾ü


2006-01-12
Share
hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïmü

{}ü üM-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Í-¤¼-¶-bÛ¼-hq¾-hÝÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-hzP-Vïm-ŸÝ-z¼-zT¼-¤Dm-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-zºÛ-Fôh-hÝ-Gm¤-GÁÛÅ-hP-¸Å-uôh-ÅôGÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ-zôh-mÅ-wïzÅ-q-hP.ü hGï-ºhÝm-q-mh-ˆÛÅ-¤m¼-z-¤P-qô-»ôh-TÛP-Zï-V¼-VôÅ-ŸÝ-z-GZÛÅ-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-hGº-GhôP-ºWÛGÅ-¤ïh-¾GÅ-ÅÞ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།