wÞ¾-‚ãP-ÇÀôz-¤-ºVÛ-¤ïh-Oô¾-¤ü


2007.01.23

chime-dolma-200.jpg
q¼-hzP-ºVÛ-¤ïh-Oô¾-¤ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-Vïm-qô-mÛºÞ-»ô¼;-»Û-uÛ-Ez-z¾Þ¤-z¼JË-¤VôG-mÅ-¾ô-¼ïºÛ-IôP-Eï¼-HÛ-GmÅ-zz-ˆÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-Ç+zÅ- xÛ-¾ô- 2003 ¾ô¼-Í-¼Û¼-º‚ô¼-XïÅ-¾ô-GÅÞ¤-HÛ-mP-mÛºÞ-»ô¼;-IôP-Eï¼-HÛ-ºƒÛP-¼Û¤-ÇÀôz-IÔºÛ-mP-GÛ-ÇÀôz-yâG-wÞ¾-hÝ-‚ãP-z-ŸÛG-bà-Hã¼-zºÛ-zôh-qºÛ-zÞ-¤ô-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-Ç+Ý-¤Iô-G®ô-zôºÛ-IÅ-ÅÞ-Ghm-ŸÝ-GmP-Çeï-zÇSGÅ-zXôh-Vïm-qô-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-hP-zÞ-¤ô-ºVÛ-¤ïh-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛ-Pô-vôh-ljÛP-zÇkÝÅ-ÁÛG-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-‚P-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-GÛ-iâP-Vï-zÇem-h¼-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎