‚P-Í-¼ÛºÛ-uÛ-ºfÞÅ-ºôÅ-¤ÛºÛ-zIô-JÀïP.ü


2006-01-13
Share
zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ô^ü

{}ü üxÛ-¾ô- 2005 ¹-z- 9 ±ïÅ- 11 ZÛm-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-»ôh-q-hP.ü ‚P-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-ºôÅ-GŸÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-ºôÅ-¤Û-¤Û-ZÝP-z-ŸÛG-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-»ôh-ˆP-ºôÅ-¤Û-D-ÁÅ-xG-¾Å-¤P-zº¤-»P-m-Ç+Ý-ÇKï¼-HÛ-h;º-P¾-ºôG-xÛ¼-ºfïm-GmP-hGôÅ-‚ãP-»ôh-¾ü ¤fº-¤ºÛ-ºôÅ-GŸÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-h-¿eºÛ-Ç+zÅ-zTß-GÅÞ¤-qºÛ-‚P-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-uÛ-ºfÞÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-zÇem-º²Ûm-VôÅ-¿km-¾GÅ-hP-Ç+Ý-ŸzÅ-hPôÅ-Iâz-±ï-¼ÛP-¾GÅ-GZÛÅ-»ôh-DôP-GZÛÅ-ˆÛ-hGôPÅ-±ß¾-WÛ-»ôh-¤Û-¤P-mÅ-ÁïÅ-dôGÅ-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-mÛºÞ-»ô¼;-hP-mÛºÞ-W¼-ÅÛ-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-xÛ-¹- 1 ±ïÅ- 15 ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-zIô-JÀïP-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-mÛºÞ-»ô¼;-hP-mÛºÞ-W¼-ÅÛ-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-zÇem-º²Ûm-Ç+¾-¿km-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།