z;º-¸Þ¼-¹-z-±ï-¼ÛP-¤VôG


2007.01.02

kasu-dawa-tsering-200.jpg
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü Ç+Ý-q¼-hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 12 ±ïÅ- 31 ZÛm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-¸Þ¼-hP-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-zôh-Ç+h-Çkï-±m-HÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+Ý-Pô-¹-z-±ï-¼ÛP-¤VôG-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-¶¼-WÛ-mÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-hGôPÅ-q-µôGÅ-qºÛ-»Ûh-BôºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-qºÛ-XïÅ-DôP-mÅ-¤Û-¾ô-zTß-yG-GÅÞ¤-¿ËG-¼ÛP-¿ËG-zŤ-n¤-hG-PP-zôh-¤Û-¤P-GÛ-ŸzÅ-ºhïGÅ-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-Ç+Ý-GÁïGÅ-h¤-hï-ZÛh-¤Z¤-xG-¾Å-GmP-¥ôP-¤Dm-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-DG-TÛG-¾-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎