Vz-ÆÛh-z®ôm-q-VßP-ÆÛh-qa-Vïmü


2007.03.23

panchen-200.jpg
VßP-ÆÛh-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤ü

{}ü üÅÞh-ÅÛ-IôP-Eï¼-WÛ-mÛ-¶ºÛ-mP-±ôGÅ-zŸÛm-qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-Çkï-zTô-¿S-fÞm-¤ôP-GÛÅ-h-¿e-M-mG-GÛ-z®ôm-mP-zŸÝGÅ-zŸÛm-qºÛ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-GÛ-Ç+ô¼-Gž-zOGÅ-ˆÛ-»Û-Gï-wÞ¾-zºÛ-Ç+ô¼-ºVÛ-¤ïh-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎