zôh-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-GmÅ-ÇePÅü


2007.04.25

gyari-chrc-briefing07-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü

{}ü üxÛ-¹- 4 ±ïÅ- 25 ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-HÛ-ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-zôh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-¤²h-qºÛ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-±ïÅ-hP-ÇezÅ-zÇeàm-bï-zôh-mP-GÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-Gmh-hôm-fôG-GÅm-ŸÛz-TÛG-Ç+ô¼-º±ôGÅ-GmP-Ç+zÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-z;º-¸Þ¼-M-¼Û-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP.ü M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP.ü M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»P-±ôGÅ-qü hï-zŸÛm-M-mG-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿e-dôGÅ-±ôGÅ-q-zTÅ-mÅ-ljm-ºzÞ¾-Gž-zÁh-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Ç+¾-¿km-„Àô-IôÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎