º²¤-JÀÛP-GÛ-¼ÛG-GŸÝP-Fô¤-Ç+ô¼ü


2007.06.26

ny-parade-07-200sl.gif
q¼-hzP-mÛºÞ-»ô¼-mÛºÞ-W¼-ÅÛ-zÞïh-±ô^-qü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 6 ±ïÅ- 23 ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-Vïm-qô-mÛºÞ-»ô¼;-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-mÛºÞ-»ô¼;-hP-mÛºÞ-W¼-ÅÛ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-IôP-Eï¼-mP-º²¤-JÀÛP-GÛ-¤Û-¼ÛGÅ-Åô-ÅôºÛ-¼ÛG-GŸÝP-ºIï¤Å-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-hÝÅ-Vïm-mP-zôh-ˆÛ-Hôm-VÅ-¾ïGÅ-qô-vÅ-bï-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ºEï¼-z-hP-¼ô¾-GŸÅ-ºFz-Çeôm-ÅôGÅ-ˆÛ-zMãh-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zTº-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎