zï¾-W¤-mP-zôh-¤ÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-qü


2007.08.23

protest-in-belgium-200.gif
q¼-hzP-zï¾-W¤-Å-GmÅ-GŸôm-mÝü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üx-¹- 8 ±ïÅ- 20 ZÛm-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-zï¾-W¤-HÛ-M¾-Å-ƒÙ-Åï¾Å-»Û-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-¾Å-DÞPÅ-¤hÝm-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-;©-¾GÅ-ÅÞ-¿Ëàm-Iâz-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎